Zásady ochrany osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen “ZOOÚ“)

Provozovatelem webových stránek na doméně nosimduhovoustuzku.cz (dále jen „Stránky“) je spolek Prague Pride z.s., se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČO: 228 42 730 (dále jen “Správce“). Správce může v průběhu provozování Stránek zpracovávat Vaše osobní údaje a Vaše citlivé osobní údaje, které mu poskytnete při interakci v rámci Stránek. Vaše osobní údaje zahrnuje následující kategorie údajů: e-mailová adresa.

Poskytnutím své e-mailové adresy Správci vyslovujete svůj výslovný odvolatelný souhlas se zpracováním tohoto údaje pro marketingové účely ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 ZOOÚ, spočívající v nepravidelném zasílání aktuálních informací o činnosti Správce a různých souvisejících akcích či kampaní. Tento výslovný souhlas se uděluje Správci pro zpracování e-mailové adresy poskytnuté uživatelem na dobu neurčitou. 

Tento souhlas je udělen dobrovolně, a může proto být Vámi kdykoliv odvolán prostřednictvím kliknutí na odkaz „odhlásit z odběru“ v zápatí zasílaného newslettru či kdykoliv jindy také prostřednictvím emailu zaslaného na následující emailovou adresu: office@praguepride.com.

Osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze subjektům oprávněným dle příslušných právních předpisů a zpracovatelům poskytujícím služby Správci, které jsou nezbytné pro provoz Stránek. Veškeré osobní údaje budou ze strany Správce zpracovávány po dobu, dokud nepožádáte o vyřazení z databáze Správce.

Můžete požádat Správce o informace o zpracování svých osobních údajů. Správce je povinen Vám tyto informaci bez zbytečného odkladu předat. V případě, že zjistíte nebo se domníváte, že Správce provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, máte právo požádat Správce o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, jakož i právo se v případě nesrovnalostí obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.